follow

Modèle stosuje do elektronów klasyczną kinetyczną teorię gazów zakładając, że bezładny Ruch elektronów swobodnych w metalu odbywa się Podobnie que Jak Ruch cząsteczek w gazie, je że są une rozpraszane na skutek zderzeń z nieruchomymi jonami Sieci krystalicznej. Modèle może być Zastosowany również do opisu dziur, Choć durer nie przewiduje ich istnienia. Modèle Drudego-Sommerfelda Prawidłowo określił elektronową składową ciepła właściwego, ALE nie rozwiązał wielu innych problemów. Podstawową Wadą modelu jest zaniedbanie wpływu jonów Sieci na Ruch elektronów między zderzeniami. Został sur uwzględniony w modelu elektronów prawie swobodnych zbudowanym w oparciu o formalizmy Mechaniki kwantowej. Modèle drudego (również Model elektronów swobodnych, modèle Gazu elektronów swobodnych) – modèle przewodnictwa lizdo activité stałych (głównie Metali) zaproponowany przez Paula drudego w 1900 r. [1] [2]. Modèle zakłada, że wszystkie kierunki rozproszenia elektronu w wyniku zderzenia z jonami Sieci są jednakowo prawdopodobne, Zatem Można zaniedbać średni pęd elektronu direct po zderzeniu, co prowadzi ne wyrażenia na średni pęd uzyskany przez Elektron [4]: [ 23] King P., Jaïasa P., Kumar Y.P., Prasad V.S.K.R., sorption de cuivre (II) ion de solution aqueuse par Techtona grandis (poudre de feuilles de teck), J Hazard Mater, vol. 136 (3), 2006, 560 – 566.

source url

[24] Rao KS, Anand S., Venkateswarlu P., adsorption des ions cadmium (II) de la solution aqueuse par Tectona grandis (poudre de feuilles de teck), BioResources, vol. 5 (1), 2010, 438 – 454. [13] Arshad M., Zafar M.N., Younis S., Nadeem R., l`utilisation de la biomasse de neem pour la biosorption du zinc à partir de solutions aqueuses, J Hazard Mater, vol. 157, 2008, 534 – 540. [3] Ho Y.S., ng J.C.Y., McKay G., modèle de Pseudo-deuxième ordre pour les processus de sorption, biochimie des procédés, vol. 34 (5), 1999, 451 – 465. (Średnia PR⟨ kość v → ⟩ {displaystyle langle {vec {v}} rangle} jest też nazywana PR, kością unoszenia), gęstość prądu lizdo Można zapisać jako: [8] Sharma, la synthèse et la caractérisation des copolymères greffés de N-vinyl-2-pyrrolidone sur gomme de guar pour la sorption des ions Fe (II) et CR (VI), polymères glucidiques, vol. 83, 2011, 29 – 36.

[16] Saeed A., Akhter M.W., Iqbal M. enlèvement et récupération de métaux lourds à partir d`une solution aqueuse utilisant du bois de papaye comme nouveaux biosorbants, Sep Purif Technol, vol. 45 (1), 2005, 25 – 31. [21] ghodbane I., Nouri L., hamdaoui O., chiha M., étude cinétique et d`équilibre pour la sorption des ions cadmium (II) de phase aqueuse par l`écorce d`eucalyptus, J Hazard Mater, vol. 152 (1), 2007, 148 – 158. [6] Sağ Y., Aktay Y., transfert de masse et études d`équilibre pour la sorption des ions de chrome sur la chitine, process biochimie, vol. 36, 2000, 157 – 173. [7] Ho Y.S., ng J.C.Y., McKay G., modèle cinétique de deuxième ordre pour la sorption du cadmium sur la fougère arborescente: une comparaison des méthodes linéaires et non linéaires, Water res, vol. 40, 2006, 119 – 125.

Grupa hydroksylowa (− OH) występująca w m.in. alkoholach i kwasach jest związana kowalencyjnie je nie ulega dysocjacji z wytworzeniem jonu wodorotlenkowego (w związkach tych oddysocjowywać Może jedynie Jon wodorowy (H +).